Ochrana osobných údajov


1. Kto spracováva Vaše osobné údaje


Prevádzkovateľ:          TIP TOP REAL, s. r. o.


Sídlo:                        M. Schneidra - Trnavského 2E, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01


Zápis:                       Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.125854/B


IČO:                         51 280 175


Tel.:                          0918 929 137


E-mail:                      info@tiptopreal.sk


(ďalej len „Prevádzkovateľ“).


Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje fyzickej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).


2. Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je:


a) výkon predmetov činností Prevádzkovateľa zapísaných v príslušnom obchodnom registri, a to najmä, nie však výlučne činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu a zabezpečenie vypracovania návrhu zmlúv, ktorých zmluvou stranou má byť Dotknutá osoba, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany Dotknutej osoby,


b) realizácia inzercie cez internetové realitné portály,


c) vedenie účtovníctva,


d) evidencia pošty a správa registratúry.


3. Právny základ spracúvania osobných údajov  


3.1 Osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané na základe nasledujúcich dôvodov:


a) súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,


b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,


c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č. 431/2002 z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a reklama  a marketing služieb a produktov Prevádzkovateľa (najmä zasielanie informačných newsletterov).


3.2 Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou Dotknutej osoby, ale v prípade ich neposkytnutia nemôže vzniknúť zmluvný vzťah medzi Vami ako    Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, nakoľko sú jej nevyhnutnou súčasťou.


3.3 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracovania, v prípade  zmluvných vzťahov po dobu vysporiadania vzájomných záväzkov z nich vyplývajúcich, v prípade účtovných dokladov po dobu 10 rokov a v prípade marketingu a reklamy po dobu 3 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vymaže. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracovanie Vašich osobných údajov na priamy marketing, Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.


4. Práva Dotknutej osoby


4.1 Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.


4.2 Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom (čl. 15 Nariadenia; § 21 Zákona)


4.2.1 Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:


a) účely spracúvania;


b)kategórie dotknutých osobných údajov;


c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;


d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;


e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;


f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR);


g) ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;


h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Dotknutú osobu.


4.2.2 Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.


4.2.3 Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.


4.2.4 Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.


4.3 Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia; § 22 Zákona)


Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


4.4 Právo na vymazanie (čl. 17 Nariadenia; § 23 Zákona)


4.4.1 Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:


a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;


b) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;


c) Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu;


d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;


e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky;


f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (na základe súhlasu dieťaťa mladšieho ako 16 rokov).


4.4.2 Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.


4.4.3 Odseky 4.4.1 a 4.4.2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:


a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;


b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;


c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;


d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo


e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


4.5 Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia; § 24 Zákona)


4.5.1 Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:


a) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;


b) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;


c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, alebo potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;


d) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej


4.5.2 Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého vereného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.


4.6 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (čl. 19 Nariadenia; § 25 Zákona)


Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.


4.7 Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia; § 26 Zákona)


Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:


a) sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby alebo na základe zmluvy;


b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Dotknutá osoba má pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.


4.8 Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia; § 27 Zákona)


V prípade, ak právny záujem spracúvania osobných údajov je splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverený Prevádzkovateľovi alebo oprávnený záujem, má Dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.


4.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia; § 28 Zákona)


Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:


a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom;


b) povolené právom Európskej Únie alebo právom Slovenskej republiky a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby;


c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby.


4.10 Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia; § 14 ods. 3 Zákona)


Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase Dotknutej osoby, má Dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom ako bol súhlas udelený. Zároveň môže Dotknutá osoba odvolať svoj súhlas aj nasledovnými spôsobmi:


- e-mailovom správou na adresu: info@tiptopreal.sk


- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa.


5. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (čl. 77 a 79 nariadenia; § 100 zákona)


Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s Nariadením a Zákonom, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania (ďalej len „Návrh“) musí obsahovať: meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo Dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala Dotknutá osoba. Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.


6. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe (čl. 34 Nariadenia; § 40 Zákona)


V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe. Oznámenie Dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov, meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných Prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane, podľa potreby, opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov. Oznámenie Dotknutej osobe sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:


a) Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie;


b) Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody Dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky;


c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že Dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.


7. Spôsob ako si uplatniť právo Dotknutej osoby


 Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v zmysle čl. 15 - 22 Nariadenia a § 21 až 28 Zákona podaním žiadosti:


- e-mailom na adresu : info@tiptopreal.sk


- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa.


8. Podmienky používania webovej stránky www.tiptopreal.sk


8.1 Prevádzkovateľom webovej stránky www.tiptopreal.sk (ďalej len „Webová stránka“) je spoločnosť TIP TOP REAL, s. r. o. so sídlom M. Schneidra - Trnavského 2E, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01, zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, odd.: Sro, vložka č. 125854/B, IČO: 51 280 175, e- mail: info@tiptopreal.sk.


8.2 Používateľom Webovej stránky je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštevuje webovú stránku a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).


8.3 Prevádzkovateľ poskytuje na Webovej stránke služby, ktoré predstavujú najmä informácie o poskytovaných službách Prevádzkovateľa a možnosť vyplnenia kontaktného formulára. Prevádzkovateľ nezaručuje, že Webová stránka bude neustále dostupná a že informácie zo stránky budú vždy úplné, správne alebo aktuálne.


8.4 Obsah Webovej stránky je chránený podľa príslušných právnych predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva vrátane všetkých textov, grafiky, dizajnu, vizualizácie, databáz, spôsobu usporiadania súborov a všetkých zobrazení na tejto stránke. Prevádzkovateľ prehlasuje a Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním Webovej stránky berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom všetkých práv duševného vlastníctva prislúchajúcich k tejto webovej stránke, najmä podľa zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších


8.5 Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľa webovej stránky tiptopreal.sk


8.5.1 Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na Webovej stránke je Dotknutou osobou a má všetky vyššie uvedené práva Dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov.


8.5.2 Za účelom umožniť využívanie niektorých služieb Webovej stránky bude Prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu spracovávať osobné údaje, ktoré uvediete ako Používateľ pri vyplnení kontaktného formulára. Ak nebudete súhlasiť s poskytnutím svojich údajov Používateľovi, nebude možné poskytnúť Vám niektoré služby poskytované Prevádzkovateľom.


8.5.3 Osobné údaje poskytnuté Dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na Webovej stránke budú spracované iba v rozsahu a za účelom, na ktorý ste ich poskytli. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.


8.5.4 Kontaktný formulár ste povinní vyplniť pravdivo. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť týchto informácií a za týmto účelom Vás kontaktovať.


8.6 Súbory cookies


8.6.1 Prevádzkovateľ za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti webovej stránky www.tiptopreal.sk a zlepšenia jej používania používa súbory cookies a iné technológie sledovania, ktoré môžu zaznamenávať informácie o napr. IP adresách a časových údajoch prístupu na webovú stránku.


8.6.2 Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača, mobilného alebo iného zariadenia používateľa. Prevádzkovateľ ich využíva na ukladanie anonymnej identifikácie užívateľa a zber štatistických údajov.


8.6.3 Používateľ, ktorý má vo svojom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. V prípade, že si Používateľ neželá používať súbory cookies, môže jednotlivé cookies vymazať, blokovať alebo zakázať ich použitie.


8.6.4 Zakázanie súborov cookies je zablokovanie určitých funkcií na webovej lokalite. Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť úpravou nastavení v prehliadači (pozri napr. aboutcookies.org alebo v pomocníkovi svojho webového prehliadača). Upozorňujeme, že zakázanie súborov cookies môže mať vplyv na funkčnosť lokality.


8.6.5 Prevádzkovateľ webovej stránky tiptopreal.sk používa aj súbory cookies dôveryhodných tretích strán. Využíva službu Google Analytics, jedno z najrozšírenejších a najdôveryhodnejších analytických riešení. Tieto súbory cookies môžu evidovať údaje, ako je dĺžka Vášho pobytu na tejto lokalite alebo stránky, ktoré ste navštívili. Informácie o súboroch cookies služby Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke služby Google Analytics.


Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018


  

Povedali o nás

"Pani Kováčiková nám sprostredkovala predaj nehnuteľnosti minulý rok v decembri. Sprevádzala nás celým procesom, bola nám stále k dispozícii. Veľmi si ceníme najmä jej ľudský, priateľský prístup a flexibilitu. Odporučila nám aj veľmi dobrého znalcu na ohodnotenie nehnuteľnosti a finančného poradcu kvôli hypotéke. Celkovo sme boli spokojní."

"V minulosti som sa viac krát stretla s prácou realitných kancelárií, ale ich servis sa zďaleka nepribližoval k tomu, čo predviedla p. Norika .......... Od preverenia vlastníckych vzťahov na katastroch, cez poradenstvo, prieskum trhu až po flexibilitu pri hľadaní čo najvýhodnejšej ponuky. Neverila by som, že sa táto práca dá robiť s takou profesionalitou, zanietením a vzťahmi, ktoré viac ako klientský servis, pripomínajú priateľstvo."

"Kúpa bytu formou hypotéky nie je jednoduchý proces na pár dní a pár úkonov. V mojom prípade tento proces prebiehal počas júla a augusta 2020 za pomoci realitnej kancelárie BEST real estate. Počas celého procesu a všetkých úkonov bola pani Kováčiková pri všetkom prítomná a maximálne nápomocná, nehovoriac o tom že má zásluhu aj na samotnom sprostredkovaní hypotéky formou odporučenia spoľahlivého a maximálne spolupracujúceho kontaktu pre vybavenie hypotéky. Ten odborne viedol aj celú komunikáciu s príslušnou bankou, za čo si aj on zaslúži veľkú pochvalu. Už osvedčená spolupráca realitného makléra a hypotekárneho poradcu bola v tomto prípade ďalšou výhodou. Pomoc aj pri ostatných úkonoch ako sú ohodnotenie nehnuteľnosti, poistenie, vybavenie katastra, prepisu u príslušných dodávateľov energií atď. bola pre pani Kováčikovú samozrejmosťou. Za všetku túto pomoc a jej vysoko profesionálny prístup ku všetkým úkonom a prípadne vzniknutým potrebám veci riešiť jej ešte raz veľmi pekne ďakujem. V prípade možnosti využitia služieb pani Kováčikovej aj v budúcnosti jednoznačne neváham."

"Po 20. rokoch som sa rozhodla, že potrebujem zmeniť svoje bývanie. Predám svoj byt, kúpim pozemok a postavím dom... lenže, ako na to? Našťastie som "natrafila" na toho správneho človeka. Norika Kováčiková mi pomohla s jedným a aj druhým. Veľmi rýchlo a bezproblémovo mi pomohla predať byt a už vďaka nej aj bývam v mojom vysnívanom domčeku na mieste, ktoré mi ponúkla. Takže ak potrebujete pomôcť s realitami, či už kúpa alebo predaj, vrelo odporúčam Noriku Kováčikovú a realitnú kanceláriu Best real estate."

“Ak by som mala zhodniť prácu pani Kováčikovej pri kúpe nehnuteľnosti - nie je to možné pár slovami. Bol to dlhší proces, počas ktorého sa ukazovali viaceré veci, ktoré bolo potrebné riešiť. Vo všetkých týchto situáciách bola pani Kováčiková po každej stránke nápomocná. Reagovala osobne, okamžite, vedela sprostredkovať spoľahlivý kontakt, schopného človeka pre vybavenie hypotéky, poistenia, zabezpečila a dohodla právne úkony, "vybehala" kataster, bola vždy v dohodnutý čas na dohodnutom mieste. Jej prístup bol nielen osobný, ale aj vysoko profesionálny. Z mojich skúseností - odporúčam ju ako realitnú maklérku každému, kto by jej služby potreboval a aj touto cestou jej chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať.”

"Dobrý deň, touto cestou by som chcel poďakovať realitnej kancelárii BEST real estate a pani Kováčikovej, za sprostredkovanie kúpy bytu. Pozítívny dojem som získal už pri obhliadke, kde mi pani maklérka poukazovala detailne celý byt a ako Prvá sa mi nesnažila vnútiť byt za každú cenu, ako je to u väčšiny realitných maklérov čo veľmi oceňujem . Počas celého procesu prebiehala bezproblémová komunikácia či už mailom alebo cez telefón a s veľkou ochotou sa pani Kováčiková vždy snažila vyhovieť mojim prosbám. Určite ju všetkým vrelo odporúčam. Ešte raz ďakujem za prístup, korektnosť a ústretovosť a prajem všetko najlepšie."

"Noriku veľmi odporúčam. Vkladá do predaja všetky svoje sily, ako aj hlboký osobný záujem pomôcť nájsť vysnívanú nehnuteľnosť."

"Noriku poznám už pár rokov. Pomohla nám niekoľko krát s prenájmom nehnuteľností a doteraz sme mali len a len pozitívne skúsenosti . Je to veľmi motivovaná realitná maklérka, ktorá svoju prácu robí na 120 %. Vie veľa vecí predvídať a automaticky aj riešiť. Norika je veľmi komunikatívna osoba s výborným odhadom na ľudí, čo je v tomto odvetví obrovská výhoda. Vrelo každému odporúčam služby jej realitnej kancelárie."

"Predávala som už niekoľko nehnuteľností a ani raz som nebola tak spokojná, ako pri tejto realitnej kancelárii. Prevod bytu prebehol bez akýchkoľvek problémov a pani Kováčiková zabezpečila aj prepis elektriny aj plynu. Nestíhala som poupratovať a maklérka zabezpečila upratanie bytu pred jeho odovzdaním. Byt bol čistý a atmosfére pridávali vonné sviečky. Všetci sme boli príjemne prekvapení aj z darčeka. Keď budem riešiť ďalší predaj, tak už len cez túto realitnú kanceláriu."

Všetky referencie